Đổi mật khẩu – password trên hệ điều hành Windows

Nếu bạn quên hoặc làm mất mật khẩu truy nhập Windows 10, Windows 8.1 hoặc Windows 7, bạn có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu đó. Để bắt đầu, hãy chọn phiên bản cập nhật Windows bạn từ các tab bên dưới.

Nếu bạn đã biết mật khẩu hiện tại của mình và muốn đổi thay đổi

Chọn Bắt  đầu > Cài đặt  > khoản > chọn Đăng nhập . Trong Mật khẩu , chọn Thay đổi và làm theo hướng dẫn.

Đặt lại mật khẩu tài Windows 11 cục bộ của bạn

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu Windows 11 của tài khoản cục bộ và cần đăng nhập lại vào thiết bị của mình, các tùy chọn dưới đây có thể giúp bạn bật lên và chạy. Để biết thêm thông tin về tài khoản tiêu chuẩn cục bộ so với tài khoản quản trị, hãy xem Tạo tài khoản người quản trị hoặc người dùng cục bộ Windows.