Ý nghĩa và cách sử dụng bản ghi MX

Bản ghi MX – Mail Exchange Record – Bản ghi MX dùng để khai báo máy chủ chuyển thư điện tử tới của một tên miền